Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Hotelu Holenský dvůr

Ratiboř 52, 378 21

(dále jen „Hotel“)

provozovaného: Chaty Ratmírov s.r.o.,

IČO: 05272947, DIČ: CZ05272947

se sídlem Č.p. 101, Blažejov, 378 52

 

1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

1.1.Hotel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro poskytování služeb – ubytování a s tím spojené služby poskytované Hotelem, např. stravování, wellness služby a jiné doplňkové služby (dále jen „služby“) jiným fyzickým nebo právnickým osobám (dále jen „klient“), které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti Hotelu a klientů. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád a Storno podmínky.

1.2. Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění).

 

 

2. Rezervace

2.1. Hotel je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě rezervace a uzavřené ubytovací smlouvy. Ke vzniku smluvního vztahu, tj. k závaznému potvrzení rezervace, dojde po uhrazení zálohy klientem. Zasláním rezervace Hotelu a úhradou zálohy klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že souhlasí s jejich úplným zněním. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách Hotelu https://holensky-dvur.cz/obchodni-podminky/

2.2. Klient je povinen provést rezervaci ubytování v písemné formě. Písemnou rezervací se rozumí objednávka pobytu, na základě které si klient objedná služby prostřednictvím webového rozhraní na webových stránkách Hotelu www.holensky-dvur.cz, elektronickou poštou na adrese info@holensky-dvur.cz nebo případně skrze webové zprostředkovatele (Booking.com apod.).

2.3. Při tvorbě online rezervace prostřednictvím webových stránek Hotelu je třeba vyplnit rezervační formulář se všemi požadovanými údaji. Po finálním odsouhlasení a odeslání rezervace obdrží klient potvrzení rezervace, ve kterém jsou zobrazeny všechny podrobné informace o rezervaci a specifikace služeb.

2.4. Veškeré změny rezervace je nezbytné provést písemně. Změna bude Hotelem zpětně potvrzena, pokud ji půjde realizovat. Pokud změnu nelze provést, bude o tom klient Hotelem také informován.

2.5. Hotel si vyhrazuje právo odmítnout rezervaci zejména z důvodu technických nebo jiných příčin, nebo z důvodu naplnění kapacity Hotelu, které brání v řádném poskytování služeb. Pokud nastanou okolnosti v důsledku vyšší moci nebo mimořádné okolnosti, může Hotel pobyt zrušit nebo změnit.

 

 

 

3. Smlouva o ubytování

3.1. Ubytování klientů v Hotelu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Hotel poskytuje klientovi přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a klient se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s tím spojené ve lhůtě stanovené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3.2. K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemného potvrzení rezervace a okamžikem, kdy Hotel od klienta obdrží částku představující zálohu na ubytování.

3.3. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí písemné potvrzení rezervace e-mailem. Rezervace může být také potvrzena automaticky vygenerovaným e-mailem rezervačního systému.

3.4. Pokud klient nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v Hotelu, je Hotel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li klient na své pochybení ze strany Hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

3.5. Klient je povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Za smluvní vztah spoluúčastníků pobytu uvedených v rezervaci odpovídá objednávající klient. Hotel není povinen ověřovat správnost a pravdivost údajů sdělených mu klientem a za případné zneužití nenese odpovědnost.

 

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Základní povinnosti klienta během pobytu a při využívání služeb Hotelu se řídí Ubytovacím řádem Hotelu, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4.2. Základní práva klienta:

·       Právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Hotelem,

·       Právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Hotelu známy a které se dotýkají objednaných služeb.

 

4.3. Základní povinnosti Hotelu:

·       Zajistit osobám uvedeným v rezervaci pobytu poskytnutí služeb specifikovaných v této rezervaci v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy,

·       Poskytnout klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené rezervace,

·       Informovat klienta o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění důležité a jsou Hotelu známy,

·       Při zpracování osobních údajů klienta je Hotel povinen dbát, aby klient neutrpěl újmu na svých právech.

 

4.4. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny těmito VOP. Pokud vznikne rozpor mezi ustanoveními písemně uzavřené smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy.

 

 

5. Cena pobytu

5.1. Ceny pobytu a služeb Hotelu jsou uvedeny na webových stránkách Hotelu https://holensky-dvur.cz/

5.2. Cena pobytu vychází z požadavků klienta na pobyt a poskytované služby a je sestavena na základě aktuálního ceníku Hotelu a poplatků souvisejících s ubytováním (např. poplatek z pobytu obci, poplatek za doplňkové služby atd.).

5.3. Cena pobytu se může lišit v čase, dle včasnosti rezervace a obsazenosti hotelu (first minute, last minute,…) a je určována v rezervačním systému.

 

5.4. Hotel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v době od přijetí objednávky do uskutečnění pobytu dojde ke změně právních a zejména daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. vyšší moci. V takovém případě je Hotel povinen klienta o úpravě ceny bez zbytečného odkladu upozornit, a to nejpozději při zahájení pobytu.

 

6. Platební podmínky

6.1. Hotel je oprávněn stanovit zálohu za cenu pobytu a její výši. Platební podmínky a způsob platby jsou uvedeny v rezervaci pobytu (zpravidla 50 % pobytu). Platbou je uzavřena ubytovací smlouva a rezervace je závazná pro obě smluvní strany a současně klient úhradou zálohy vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP včetně storno podmínek a z nich vyplývající případné povinnosti úhrady sankčního storno poplatku formou jednostranného zápočtu.

6.2. Klient je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených ve výzvě k úhradě (zpravidla do 14 dnů od vytvoření rezervace). V případě neuhrazení zálohy řádně a včas se rezervace klienta ruší a Hotel není povinen rezervovat pro klienta pobyt ani poskytnout klientovi další služby.

6.3. Jakmile Hotel obdrží od klienta rezervaci v písemné formě, vystaví současně s potvrzením rezervace klientovi výzvu k úhradě zálohy znějící obvykle na výši 50 % z předpokládané ceny ubytování a objednaných stravovacích a dalších služeb, kterou zašle klientovi na e-mailovou adresu uvedenou klientem v rezervaci. Údaje nezbytné k provedení úhrady zálohy jsou uvedeny ve výzvě k úhradě.

6.4. V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit zálohu předem (obvykle záloha není požadována pouze v případě pobytů rezervovaných tři a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování), pak úhrada pobytu musí být provedena v plné výši, a to v okamžiku nástupu k ubytování před poskytnutím první služby.

6.5. Cena pobytu, nebo její zbývající část po uhrazení zálohy, je splatná nejpozději při ukončení pobytu. Cena dalších služeb poskytnutých Hotelem klientovi během jeho pobytu je splatná nejpozději při ukončení pobytu. Během pobytu se cena dalších služeb zpravidla připisuje na Hotelový účet klienta. Tento je následně uhrazen při ukončení pobytu. Dle požadavku klienta Hotel umožňuje také průběžnou úhradu využitých služeb klientem.

6.6. Zakoupené dárkové vouchery, dárkové poukazy a permanentky jsou nevratné. Tyto platí po dobu trvání na nich uvedených, obvykle 12 měsíců od data vystavení. Nebudou-li tyto vyčerpány v době své platnosti, Hotel nenabízí žádnou finanční náhradu. Změna služeb, na které jsou dárkové vouchery, dárkové poukazy a permanentky vystaveny, není možná.

 

7. Storno podmínky

 

7.1. Storno podmínky v běžném stavu

 

Včasné zrušení pobytu: Klient má právo před zahájením pobytu pobyt zrušit. Zrušení pobytu (tzv. storno pobytu, resp. odstoupení od potvrzené objednávky pobytu) je klient povinen uskutečnit písemnou formou na e-mail: info@holensky-dvur.cz. Pokud tak učiní 30 a více dní před zahájením pobytu, nevztahuje se k tomuto zrušení žádný storno poplatek.

Zrušení (storno pobytu) 29 a méně dnů před zahájením pobytu: Ubytovatel při zrušení pobytu ze strany klienta je v tomto případě oprávněn vyúčtovat klientovi sankční storno poplatek. Pro stanovení sankčního storno poplatku je rozhodující datum přijetí emailu se zrušením pobytu. Úhrada sankčního storno poplatku bude provedena jednostranným zápočtem, resp. srážkou sankčního storno poplatku z uhrazené zálohy klienta. Souhlasem s VOP (Všeobecné obchodní podmínky) jejichž součástí je ujednání o záloze a storno podmínkách (Z+SP), dává klient k tomuto zápočtu svůj neodvolatelný souhlas.

Výše sankčního storno poplatku je vyčíslena procenty z částky odpovídající objemu všech objednaných služeb včetně DPH a podle data zrušení pobytu:

·       storno 30 a více dnů před zahájením pobytu: 0 %;

·       storno 29 a méně dnů před zahájením pobytu a nedojezd: 50 % z celkové ceny objednaných služeb;

·       při vytváření rezervace lze přiobjednat službu pozdní zrušení rezervace. V takovém případě lze rezervaci zrušit bezplatně zrušit do 3 dnů před zahájením pobytu.

V případě zkrácení termínu pobytu oznámeného klientem písemně před nástupem na pobyt, platí stejné storno podmínky jako při zrušení pobytu (viz výše).

V případě zkrácení termínu pobytu oznámeného klientem po nástupu na pobyt, má Hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu. V případě, že host svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

 

V případě zrušení již objednaných, ale doposud neuhrazených služeb má Hotel právo uplatnit sankční storno poplatky jejich zatížením na vrub Hotelového účtu hosta ve výši 100 % ceny nečerpaných služeb (např. služby wellness centra), pokud dojde ke zrušení služeb v rozmezí 0 až 24 hodin před jejich využitím.

V případě stornované objednávky provede Hotel nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy klientovi s odečteným sankčním storno poplatkem, pokud tento vznikne. Záloha se vrací formou bankovního převodu na účet, ze kterého přišla úhrada zálohy, případně na jiný účet písemně uvedený klientem. Transakční náklady spojené s vrácením zálohy jdou na vrub klienta.

 

7.2. Storno podmínky v mimořádných situacích

 

V případě zásahu vyšší moci, epidemie, opatření vlády s následkem omezení či uzavření provozu je uplatňován odlišný přístup. Storno podmínky platné při běžném stavu se nahrazují postupem, při němž budou všem klientům za neuskutečněné pobyty a služby nebo za zrušené pobyty klientem vystaveny vouchery nebo dárkové poukazy v hodnotě jimi zaplacených záloh s dlouhou dobou platnosti (6 – 12 měsíců).

 

7.3. Storno podmínky pro firmy a skupinové pobyty

 

U firemních akcí a skupinových pobytů pro více než 20 osob platí standardní storno podmínky, pokud není s klientem dohodnuto jinak, a to v závislosti na rozsahu a náročnosti akce.

 

8. Reklamace

8.1. Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Hotelu prokazatelně nižší než bylo sjednáno v potvrzené rezervaci, má klient právo na reklamaci. V případě oprávněné reklamace má klient právo na odstranění zjištěného nedostatku, poskytnutí náhradního plnění nebo na slevu z ceny poskytnutého plnění. V případě, že klient z důvodů na své straně nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

8.2. V případě reklamace služeb je klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky a závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v době pobytu a v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, sepíše s Hotelem písemnou reklamaci ve dvou vyhotoveních s podpisy obou stran. Pokud nebude reklamace podána ihned, zmenšuje se nebo zaniká nárok klienta na náhradu později vzniklých škod, kterým mohl včasným podáním zabránit.

8.3. V případě ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové újmy, které vznikly klientovou vinou nebo spoluvinou. Klient nese odpovědnost za škody, které způsobí na vybavení pokoje či Hotelu. Hotel má své procesy nastaveny tak, aby v uklizeném pokoji připraveném pro příjezd klienta bylo vše bez závad a plně funkční, je proto doporučeno klientům, aby si pokoj před zahájením jeho prvního užívání zkontrolovali a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásili na recepci. Pouze tento postup je průkazný. Jakýkoliv jiný postup bude vycházet z nastavených procesů na straně Hotelu.

 

 

9. Ochrana osobních údajů a obchodní sdělení

9.1. Úvodní ustanovení

 

Hotel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a byly poskytnuty dobrovolně.

 

Zásady ochrany osobních údajů mohou být upravovány a aktualizovány zejména v souvislosti se změnami související legislativy. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.

 

9.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 

Hotel zpracovává zejména osobní údaje nezbytné k uzavření ubytovací smlouvy. Osobní údaje poskytnuté pro tento účel nejsou dále používány k jiným účelům nebo zpřístupněny třetím osobám. Osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Klient souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, IČ a DIČ u podnikajících fyzických osob, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu nebo jiného adekvátního dokladu totožnosti předloženého při ubytování. V ojedinělých případech Hotel zpracovává údaje o datu narození, rodné číslo a číslo bankovního účtu, a to pouze pro účely uzavření ubytovací smlouvy a na výslovný požadavek klienta, pokud je nutné tyto údaje do smlouvy uvést.

 

9.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 

Osobní údaje Hotel získává od jejich subjektů a zpracovává na základě těchto právních důvodů:

·       zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti;

·       zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;

·       subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

·       plnění zákonných povinností ubytovatele (vedení evidencí a statistik daných zákonem)

·       vyřízení poptávky pobytu nebo jiných služeb a uzavření ubytovací smlouvy, poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření ubytovací smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít

·       zasílání obchodních sdělení a newsletterů

 

9.4. Zasílání obchodních sdělení

 

Hotel zpracovává osobní údaje klienta za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Hotelem, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Klient vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení na svou e-mailovou adresu v poptávkovém nebo rezervačním formuláři zatržením políčka „Souhlasím se zasíláním marketingových sdělení Hotelu“.

 

9.5. Doba uchování osobních údajů

 

Osobní údaje Hotel zpracovává a uchovává po dobu, po kterou poskytuje své služby či plní vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytně nutnou, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování (pro plnění archivačních povinností a k plnění zákonných povinností podle právních předpisů). Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

 

9.6. Práva subjektu související se zpracováním osobních údajů

 

Subjekt údajů má následující práva plynoucí ze zpracování osobních údajů:

·       právo na přístup k osobním údajům

·       právo na opravu osobních údajů

·       právo na výmaz osobních údajů

·       právo na omezení zpracování údajů

·       právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

·       právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

·       právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

 

9.7. Sdílení osobních údajů se třetími stranami

 

Osobní údaje Hotel neposkytuje třetím stranám kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro Hotel a jeho jménem (účetní firma, správce rezervačního systému), pokud pro to není právní základ. Hotel neposkytuje osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové účely. Hotel může osobní údaje dle zákona poskytnout třetí straně jen pokud to zákon umožňuje za účelem ochrany a hájení práv, majetku a oprávněných zájmů Hotelu nebo pokud to stanoví zákon v jiných případech (např. pokud jde o orgány veřejné moci). Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky.

 

9.8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Hotel přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů klientů (technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, ukládání dat na zabezpečeném serveru ad.). K osobním údajům mají přístup jen pověřené osoby, jedná se zejména o zaměstnance na úseku recepce, účetní a provozní.

 

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní vztah mezi Hotelem a klientem se řídí, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo smlouvě s klientem stanoveno jinak, příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Řešení sporů

11.2.1. Poskytovatel dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti a podněty lze adresovat na email info@holensky-dvur.cz.cz.

 

11.2.2. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce jewww.coi.cz.

 

11.3. Hotel má právo měnit a doplňovat Všeobecné obchodní podmínky. V případě této změny bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách Hotelu www.holensky-dvur.cz.

11.4. Pokud klient se změnou Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit, jinak se má za to, že se změnou podmínek souhlasí. Pokud klient s některou částí Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, není oprávněn službu využívat.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly uveřejněny na webových stránkách Hotelu a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2024.

 

 

Za hotel Holenský dvůr (Chaty Ratmírov s.r.o.)

Mgr. Jan Slavík, jednatel

 

 

 

UBYTOVACÍ ŘÁD

HOTELU HOLENSKÝ DVŮR

Č.p. 52, Ratiboř, 378 21 (dále jen „Hotel“)

provozovaného: Chaty Ratmírov s.r.o.,

IČO: 05272947, DIČ: CZ05272947

se sídlem Č.p. 101, Blažejov, 378 52

 

1. Obecná pravidla ubytování 

 

1.1. Každý host je povinen nahlásit svůj příjezd na recepci Hotelu a poskytnout pověřenému pracovníkovi veškeré požadované detaily.   

 

1.2. Na recepci předloží host doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Cizinec stvrdí správnost svých osobních údajů a dobu pobytu podpisem na příslušném formuláři. Host může využít i on-line check in.

 

1.3. Ubytovaný se při přihlášení zavazuje oznámit přesný počet osob k ubytování. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host nesmí přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě než přihlášené. 

 

1.4. Host má právo užívat prostor vyhrazených mu k ubytování, jakož i společné prostory Hotelu, a využívat služby s ubytováním spojené.

 

1.5. Není-li sjednáno jinak, ubytovávání v den nástupu probíhá od 14:00 do 19:00 hodin. Odhlášení v den odjezdu probíhá od 8:00 do 11:00 hodin. Brzký příjezd či prodloužený odjezd jsou možné pouze po předchozí domluvě s recepcí s ohledem na aktuální provozní podmínky a obsazenost Hotelu. Zůstane-li pokoj obydlený po 12:00 hodině, Hotel si vyhrazuje právo účtovat pozdní odjezd částkou 500 Kč. Po 14:00 hodině se účtuje plná cena. Hotel si vyhrazuje právo poskytnout hostovi jiný pokoj na dobu prodlouženého odjezdu a také na prodloužení pobytu dle aktuální obsazenosti Hotelu. Ve výjimečných případech může Hotel poskytnout hostovi jiný pokoj než ten, který byl původně potvrzen.

 

1.6. Jakékoliv podněty, připomínky a stížnosti by měly být vzneseny během pobytu na recepci nebo manažerovi Hotelu.

 

1.7. Psi a další zvířata mohou být ubytováni za poplatek a pouze pokud jsou hodní, vychovaní, společenští a čistotní. 🙂

 

2. Bezpečnost hostů a provoz recepce 

 

2.1. Jsou-li v Hotelu ubytovaní hosté, provoz recepce je v průběhu dne zajištěn od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 19:00.

 

2.2. V případě naléhavé potřeby či mimořádné události v čase, kdy není v provozu recepce kontaktujte obsluhu restaurace nebo volejte tel.  +420 734 44 22 88.

 

2.3. V budově hotelu jsou pro případ požáru umístěny hasící přístroje. 

 

2.4. Protipožární a bezpečností pravidla je umístěn u recepce.

 

2.5. Host bere na vědomí, že pro uložení cenností (v max. hodnotě 20000CZK.) slouží trezor na recepci. Hotel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji a v Hotelu mimo trezor.

 

 

3. Klíče 

 

3.1. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou nahlášené na ubytování. Host je povinen předcházet odcizení klíčů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému použití třetí osobou. Ztrátu nebo odcizení klíčů je nutné ihned nahlásit na recepci.

 

3.4. Host je povinen klíče v nepoškozeném stavu odevzdat na recepci při ukončení ubytování a odjezdu z Hotelu. Sankce za ztrátu nebo zničení klíčů je 500 Kč.  

 

4. Základní povinnosti hosta 

·       uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím;

·       seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;

·       počínat si tak, aby nenarušoval a neomezoval ostatní hosty a provoz Hotelu a aby nezpůsobil škodu na životě, zdraví nebo majetku Hotelu, personálu a ostatních hostů;

·       řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách Hotelu a jeho okolí;

·       chránit vybavení zařízení proti poškození;

·       bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách Hotelu způsobil(y);

·       chovat se způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;

·       v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin dodržovat noční klid. V případě porušení tohoto pravidla si Hotel vyhrazuje právo uložit pokutu ve výši až 2000 Kč nebo i vystěhovat hosta z Hotelu. V tomto případě musí host uhradit 100 % celé rezervace. Hotelu tímto nevzniká povinnost zařídit náhradní ubytování;

·       host je zodpovědný za pohyb svých dětí v celém areálu Hotelu. Zvýšené opatrnosti dbejte u rybníčku, tělocvičně, v zookoutku a v blízkosti silnice. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělé osoby na pokoji nebo v jiných prostorách Hotelu;  

·       před opuštěním pokoje je nutné zavřít vodovodní kohoutky, vypnout světla, vypnout elektrická zařízení, zavřít okna a hlavní vchodové dveře do pokoje;

·       způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen tuto škodu ubytovateli uhradit. Pro nejčastější vzniklé škody byly stanoveny tyto úhrady, vycházející z ceny za opravu či nový díl:

o   rozlomený držák sprchové hlavice  . . . . . . . . . . . 250 Kč

o   rozbitý dávkovač mýdla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 Kč

o   poškozený obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 1500 Kč

o   rozbité okno jedna vrstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 Kč

o   výměna zámku u dveří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Kč

o   ostatní úhrady sdělí manažer Hotelu 

 

5. Hostovi Hotelu je zakázáno 

·       odnášet vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;

·       v pokoji a v Hotelu přemísťovat vybavení či nábytek;

·       používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou použití elektrických spotřebičů určených k osobní hygieně a pro kancelářskou práci;

·       nosit zbraň, střelivo a výbušniny;

·       držet, vyrábět a přechovávat omamné a psychotropní látky; 

·       používat otevřený oheň mimo k tomu vyznačená místa;

·       kouřit v prostorách Hotelu! Hotel může účtovat poplatek 5000 Kč za porušení tohoto zákazu z důvodu speciálního čistění a malování pokoje. Kouření je možné pouze ve venkovních prostorech;

 

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.1.2024

 

Za hotel Holenský dvůr (Chaty Ratmírov s.r.o.)

 

Mgr. Jan Slavík, jednatel